Văn hoá Vijako

VIJAKO đang nỗ lực xây dựng một tập thể mà mỗi thành viên đều được trao cơ hội thể hiện và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp để phát triển bản thân. Mọi người luôn chủ động trong công việc, sứ mệnh của mình phù hợp với các giá trị cốt lõi của Công ty.