Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Là tổng thầu với phương thức quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.

Sứ mệnh

Góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội bằng những công trình đẳng cấp, hài hòa với môi trường. Làm hài lòng và mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cổ đông.

Giá trị cốt lõi

Giá Trị Cốt Lõi

Trách nhiệm

Minh bạch

Chủ động

Giá Trị Cốt Lõi

Tận tâm

Cam kết

Chính trực