CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ VIJAKO Việt Nam

Chính sách đào tạo và quản lý nhân sự
của Vijako được thể hiện qua 10 yếu tố chính dưới đây

Đào tạo

Giao việc đúng năng lực

Lộ trình thăng tiến

Khuyến khích

Quyền lợi

Chia sẻ kinh nghiệm

Thông tin mục tiêu và trách nhiệm

Truyền cảm hứng

Lắng nghe

Vinh danh