HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Hoạt động nội bộ VIJAKO Việt Nam

Các thành viên của VIJAKO không chỉ được trao cơ hội phát triển bản thân, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, mà còn được tham gia các hoạt động văn hóa ý nghĩa, xây dựng tập thể đoàn kết, luôn giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.