VIJAKO Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 28/04/2023 -

Ngày 22/04/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Vijako Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của VIJAKO.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và đề xuất định hướng, mục tiêu năm 2023; Thông qua các Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022, Quyết toán thù lao HĐQT, BĐH năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BĐH năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thay đổi mệnh giá cổ phần; Tăng vốn điều lệ và phương án phát hành; Kế hoạch SXKD năm 2023.

 HĐQT báo cáo thông tin Đại hội

Cổ đông theo dõi trình bày các tờ trình tại Đại hội

Năm 2023 là năm tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực Bất động sản – Xây dựng nói riêng. Với tinh thần thận trọng, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022, Vijako sẽ triển khai các kế hoạch SXKD theo hướng tập trung trọng điểm, lựa chọn các dự án phù hợp với thế mạnh của công ty, đồng thời tiếp tục duy trì ổn định bộ máy nhân sự, đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí,…

 Quá trình Đoàn chủ tịch chia sẻ tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của VIJAKO trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VIJAKO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Chia sẻ đến các trang mạng: